Tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ chuỗi khối và sổ cái phân tán đã được phát hành và Ant, Tencent, Baidu, Huawei, v.v. đã tham gia soạn thảo tiêu chuẩn

avatar
Blockbeats
2023/05/26 21:07
Theo dõi
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Theo nền tảng dịch vụ công cộng thông tin tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia "Kiến trúc tham chiếu công nghệ kế toán chuỗi khối và phân tán" đã được phát hành và số tiêu chuẩn là GB/T 42752-2023. Tiêu chuẩn này thuộc thẩm quyền của TC590 (Ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn hóa công nghệ kế toán chuỗi khối và phân tán quốc gia) và cơ quan có thẩm quyền là Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin. Hơn bốn mươi doanh nghiệp đã tham gia soạn thảo tiêu chuẩn.

link icon
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
loading indicator
Đang tải...