Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

#PeckShieldAlert Một địa chỉ không hoạt động $ETH (2 năm) đã chuyển 10K $ETH (~$16,5M) sang địa chỉ trung gian 0x842a…1820 Địa chỉ đã chuyển 4 ngày trước và chuyển 10K $ETH đến địa chỉ trung gian và sau đó chuyển chúng sang #CEX, bao gồm Kucoin Deposit, OKX Deposit, #Binance Deposit

Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận