avatar
TRON
Theo dõi
TRON cam kết thúc đẩy việc phân cấp Internet và cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng cho Internet phi tập trung. Giao thức TRON của nó là một trong những giao thức hệ điều hành ứng dụng phi tập trung dựa trên chuỗi khối lớn nhất thế giới. TRON cũng cung cấp khả năng tương thích tốt hơn cho các hợp đồng thông minh Ethereum thông qua nền tảng hợp đồng thông minh có thể cắm sáng tạo.