avatar
ApeCoin
Theo dõi
Ape hoạt động như một lớp giao thức nguồn mở cho hệ sinh thái Ape và cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tích hợp Ape vào các dự án mới và hiện có (dịch vụ, trò chơi dựa trên chuỗi khối, ETC).