avatar
Fantom
Theo dõi
FANTOM là nền tảng hợp đồng thông minh dựa trên DAG đầu tiên trên thế giới, có thể giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng và thời gian xác nhận của công nghệ chuỗi khối hiện có.