avatar
Multichain
Theo dõi
Multichain ra đời dưới dạng Anyswap vào ngày 20 tháng 7 năm 2020, để đáp ứng nhu cầu rõ ràng về việc các chuỗi khối khác nhau giao tiếp với nhau. Mỗi blockchain có các dịch vụ độc đáo riêng mà nó cung cấp, cộng đồng riêng và hệ sinh thái phát triển riêng.