avatar
Radiant
Theo dõi
Radiant là một mạng mang tính cách mạng tập trung vào việc giải quyết các vấn đề về quy mô, tính song song và lập trình hoàn chỉnh Turing mà chuỗi khối hiện có phải đối mặt. Nó cung cấp một hệ thống tài sản kỹ thuật số ngang hàng cho phép trao đổi giá trị trực tiếp mà không cần sự can thiệp của bên trung tâm. Mạng Radiant có cấu trúc tối thiểu, dấu thời gian giao dịch được nhúng trong Chuỗi bằng chứng công việc dựa trên hàm băm (SHA512/256), tương tự như Bitcoin.