avatar
Optimism
Theo dõi
Optimism là một chuỗi khối Lớp 2 an toàn, có thể mở rộng và linh hoạt - trong đó tính đơn giản của nó đã mang lại cho họ một số lợi thế lớn so với các mạng phức tạp hơn.